Sep

4 2013

Havurah Shalom Erev of Rosh Hashanah

8:00PM - 9:30PM  

Tiffany Center

Contact Mario Castellar
(503) 248-4662
info@havurahshalom.org