Sep

5 2013

Havurah Shalom Family Service Rosh Hashannah (children 0-10)

9:30AM - 12:15PM  

Tiffany Center 1410 SW Morrison St.
Portland, OR 97205
503-248-4662 info@havurahshalom.org
http://havurahshalom.org

Contact Mario Castellar
503-248-4662
info@havurahshalom.org

Family Service for children (0-10)