Sep

5 2013

Havurah Shalom Rosh Hashanah Service

9:30AM - 11:00AM  

Tiffany Center

Contact Mario Castellar
503-248-4662
mario@havurahshalom.org