Sep

5 2013

Havurah Shalom Tashlich

4:00PM - 5:00PM  

Sellwood Park

Contact Mario Castellar
503-248-4662
mario@havurahshalom.org